AnOther DESIGN
  • obsługa klienta: 784 014 183

  • pn.-pt. 10.oo-18.oo, sb. 10.oo-15.oo

  • SALON FIRMOWY

zaloguj

ulubione
do kasy suma: 0,00 zł
 

Zapisz się na newsletter i odbierz 30 zł na pierwsze zakupy o wartości min. 300 zł

Kup teraz zapłać później

Regulamin kodów rabatowych

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. 1.1.  Organizatorem Promocji jest NADIA BOŃKOWSKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AN OTHER DESIGN NADIABOŃKOWSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Drużbackiej 13, 01-622 Warszawa, NIP: 5272056129, REGON: 012996409 oraz adres poczty elektronicznej: sklep@anotherdesign.pl

  2. 1.2.  Niniejsza Promocja skierowana jest zarówno do konsumentów, przedsiębiorców, jak również innych podmiotów zawierających umowy sprzedaży Produktów z Organizatorem.

  3. 1.3.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w pkt. 7 niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

  4. 1.4.  Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora dostępnym pod adresem www.anotherdesign.pl oraz w Sklepie Stacjonarnym znajdującym się pod adresem ul. Drużbackiej 13, 01-622 Warszawa.

 

2. DEFINICJE:

2.1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

2.1.1.  KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Promocji.

2.1.2.  KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.1.3.  ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA - NADIA BOŃKOWSKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AN OTHER DESIGN NADIABOŃKOWSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Drużbackiej 13, 01-622 Warszawa, NIP: 5272056129, REGON: 012996409 oraz adres poczty elektronicznej: sklep@anotherdesign.pl.

2.1.4.  PRODUKT – rzecz ruchoma nabyta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Sklepu Stacjonarnego w ramach umowy sprzedaży.

2.1.5.  PROMOCJA – Promocja dla Klientów organizowana przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.1.6.  RABAT – kwotowy lub procentowy rabat na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym lub Sklepie Stacjonarnym udzielany na podstawie kodu rabatowego.

2.1.7.  REGULAMIN – niniejszy regulamin Promocji

2.1.8.  SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.anotherdesign.pl, w którym organizowana jest Promocja.

2.1.9.  SKLEP STACJONARNY – sklep stacjonarny Sprzedawcy dostępny pod adresem: ul. Drużbackiej 13, 01-622 Warszawa.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

3.1. Uczestnikiem Promocji może być Klient. Udział w Promocji jest dobrowolny. 

3.2. Klient może przystąpić do Promocji poprzez:

3.2.1.  W przypadku Sklepu Internetowego: dodanie do koszyka Produktów spełniających warunki działania danego kodu rabatowego (szczegółowe informacje dotyczące minimalnej wysokości zamówienia uprawniającej do skorzystania z danego kodu rabatowego są zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego) oraz wpisanie właściwego kodu rabatowego w odpowiednim polu w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia.

3.2.2.  W przypadku Sklepu Stacjonarnego: wybranie Produktów spełniających warunki działania danego kodu rabatowego (szczegółowe informacje dotyczące minimalnej wysokości zamówienia uprawniającej do skorzystania z danego kodu rabatowego są zamieszczone w Sklepie Stacjonarnym) oraz podanie właściwego kodu rabatowego podczas dokonywania zakupu.

3.3.Klient uczestniczący w Promocji obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klientowi zabrania się korzystania z Promocji w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa.

 

4. WARUNKI PROMOCJI – KODÓW RABATOWYCH

4.1.  Możliwość skorzystania z danej Promocji jest określana każdorazowo dla danego kodu rabatowego łącznie z czasem obowiązywania danej Promocji. Szczegóły dotyczące danego kodu rabatowego są wskazywane Klientom na stronie Sklepu Internetowego oraz dostępne są w Sklepie Stacjonarnym.

4.2.  Warunki i szczegółowe zasady uzyskania Rabatu są określane indywidualnie w zależności od danego kodu rabatowego. Rabat w szczególności może przybrać postać obniżenia kwoty zamówienia lub przyznania procentowej zniżki na Produkty objęte daną Promocją.

4.3.  Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę ani inny ekwiwalent pieniężny, a jedynie uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego Rabatu. Kody rabatowe możliwe są do wykorzystania na stronach Sklepu Internetowego oraz w Sklepie Stacjonarnym.

4.4.  W ramach jednego zamówienia użyty może być wyłącznie jeden kod rabatowy.

4.5.  W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży, dla której zastosowany został Rabat, Klientowi nie przysługuje zwrot wykorzystanego Rabatu ani jego równowartości.

4.6.  Jeżeli w rezultacie odstąpienia przez Klienta od części umowy sprzedaży, cena wszystkich Produktów objętych umową sprzedaży spadnie poniżej minimalnej kwoty umożliwiającej skorzystanie z Rabatu, zastosowany Rabat wygasa, a Klient obowiązany jest do pokrycia różnicy między zapłaconą ceną promocyjną a ceną standardową należną z tytułu umowy sprzedaży. Pokrycie różnicy może nastąpić w drodze potrącenia należności przez Organizatora z kwotą zwracaną Klientowi na skutek odstąpienia od umowy sprzedaży.

4.7.  Jeżeli warunki danego kodu rabatowego nie stanowią inaczej – Rabat naliczany jest od aktualnie widocznej na stronie Sklepu Internetowego ceny danego Produktu, z wyłączeniem kosztów dostawy oraz innych dodatkowych opłat niestanowiących ceny Produktu. W przypadku Sklepu Stacjonarnego – Rabat naliczany jest od ceny widniejącej przy Produkcie.

4.8.  Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie łączy się z innymi promocjami oraz indywidualnie przyznawanymi rabatami w Sklepie Internetowym lub Sklepie Stacjonarnym, chyba że warunki odrębnej promocji stanowią inaczej.

 

5. WARUNKI REZYGNACJI Z PROMOCJI

5.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z użycia kodu rabatowego w szczególności poprzez usunięcie wcześniej wpisanego kodu lub zaprzestanie składania zamówienia w Sklepie Internetowym, czy też przez rezygnację z zakupu w Sklepie Stacjonarnym.

 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1.  Reklamacje związane z Promocją Klient może składać na przykład pisemnie pod adresem: ul.Drużbackiej 13, 01-622 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@anotherdesign.pl.

6.2.  Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.3.  Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

 

7. DANE OSOBOWE

7.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

7.2.  Administrator przetwarza dane osobowe w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Promocji skutkuje brakiem możliwości skorzystania z niej. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

7.3.  Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

7.4.  Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców Strony Internetowej przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

7.5.  Administrator może przetwarzać dane osobowe w następującym celach, na następującej podstawie prawnej podstawach oraz w następujących okresach:

 
 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Realizacja Promocji

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na realizacji założeń Promocji, z której chce skorzystać osoba, której dane dotyczą

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Promocji, rozwiązania umowy lub wygaśnięcia praw i obowiązków Organizatora i Klientów.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora.

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Prowadzenie ksiąg podatkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą byćpodnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

 

7.6. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

7.6.1.  dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 7 Regulaminu.

7.6.2.  dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 7 Regulaminu.

7.7. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

7.7.1.  Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

7.7.2.  Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.7.3.  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.7.4.  Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.7.5.  Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

7.8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym pkt. 7 Regulaminu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.  Prawem właściwym dla Promocji jest prawo polskie i język polski. Promocja organizowana jest w języku polskim.

8.2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium